Fitnes za vsak žep

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja MAXXGYM

1. UVOD
Maxxgym d.o.o. je nosilec fitnesa MAXXGYM, ki nudi fitnes odprtega tipa ter storitve treningov v skupini in osebnih treningov.

Sestavni del teh splošnih pogojev sta tudi Cenik storitev, objavljen na spletni strani maxxgym.si, ter Hišni red Maxxgym.

Predmet teh pogojev je opredelitev pravic in obveznosti Maxxgym oziroma trenerja in vadečega v zvezi z uporabo prostorov fitnesa ter izvajanjem treninga v fitnesu.

2. SAMOSTOJNI TRENING

Ob predložitvi članske izkaznice v MAXXGYM centru je članu omogočeno neomejeno število obiskov v MAXXGYM centru v času obratovanja. Obratovalni čas je objavljen na spletni strani maxxgym.si in na vhodu fitnes centra.

Člansko izkaznico in storitve, izhajajoče iz članstva, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na pogodbi in na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo. Člansko izkaznico dobi član proti plačilu ob vpisu. Izkaznica ni prenosljiva. Izgubo izkaznice je potrebno takoj sporočiti v center MAXXGYM. Člansko izkaznico se izdaja za obdobje trajanja članske pogodbe.

Član je upravičen do treninga v centru ter do uporabe drugih storitev MAXXGYM centra samo v primeru, da ima poravnano vadnino ali druge obveznosti po članski pogodbi in da nima zapadlih ter neplačanih obveznosti.

Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec, glede na izbran datum. Obveznosti član lahko plača v gotovini, s kreditno ali drugo veljavno plačilno bančno kartico. Mesečno vadnino je treba plačevati do konca trajanja pogodbe oziroma do konca trajanja obdobja vadnine (do 12 mesecev), tudi če član ne koristi storitev centra MAXXGYM. Član lahko plača vadnino do 12 mesecev vnaprej v enkratnem znesku -v tem primeru je upravičen do ugodnostnega popusta.

Mesečna članarina se obračunava za vsak tekoči mesec. V primeru vezave se v času trajanja pogodbe le-ta ne more prekiniti.

Vadeči je upravičen do uporabe garderob, sanitarij ter vseh naprav v fitnesu. V primeru, da katere od naprav ne zna uporabljati, povpraša prisotnega trenerja. V primeru, da katera od naprav ne deluje ali ne deluje pravilno, mora o tem obvestiti prisotnega trenerja ali drugo osebo. Zaradi manjših omejitev uporabe storitev centra MAXXGYM ne opravičujejo predčasne odpovedi pogodbe. V tem primeru član nima pravice zahtevati odškodnine MAXXGYM-a. MAXXGYM tudi ne odgovarja za nezmožnost uporabe MAXXGYM centra v primeru objektivnih okoliščin, na katere MAXXGYM nima vpliva (izpad elektrike, vremenske težave, ipd.). Član tudi ni upravičen do znižanja vadnine zaradi nedelujoče opreme.

3. OSEBNI TRENING

Osebni trening se lahko plačuje sproti, ali pa se zakupi mesečni paket (2 oziroma 3 treningi na teden). Obdobje treningov je od prvega treninga dalje, mesec dni.

Osebni trening vključuje pripravo personaliziranega programa vadb, spremljanje in vodenje napredka vadečega ter svetovanje glede prehrane (v nadaljevanju: osebni trening). Osebni trening je prilagojen vadečemu ter se lahko glede na psihofizične lastnosti vadečega, ugotovljene med izvajanjem treninga, spremeni oziroma prilagodi.

Osebni trening po teh pogojih ne zajema morebitnih predlaganih prehranskih dodatkov in prehrane, kaliperskih in podobnih meritev ali terapij. Te in druge storitve oziroma nakup blaga se izvede na podlagi posebnega dogovora ter doplačila s strani vadečega.

Ena ura osebnega treninga traja 60 minut ali manj, odvisno od vrste in intenzivnosti treninga. Kadar se osebni trening v tem času ne zaključi, vadeči ni upravičen do (delnega) vračila plačila za trening oziroma koriščenja zakupljenih ur v daljšem časovnem obdobju. Če vadeči na svojo željo ne izkoristi vseh storitev, vključenih v osebni trening, ni upravičen do znižanega plačila vadnine.

Osebni trening se izvaja v prostorih MAXXGYM. Vsak vadeči je seznanjen tako s temi pogoji, kot s Hišnim redom. MAXXGYM oziroma osebni trener ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane vadečemu zaradi uporabe prostorov in naprav fitnesa, kot tudi ne za morebitno krajo ali poškodovanje osebnih stvari.

Osebnega treninga, kot je opredeljen v teh pogojih, vadeči ne more prenesti na drugo osebo. Kakršni koli dogovor vadečega s tretjim ni veljaven.

4. SKUPINSKI TRENING

Za treninge v skupini veljajo enaka pravila kot za osebni trening, ter dodatno:

  • Treningi se izvajajo ob vnaprej dogovorjenih urah. Ure, ki se jih vadeči ni udeležil, se ne nadomeščajo. Ura treninga se izvede s preostalimi vadečimi, razen v primeru, če se takšne ure ne bi udeležila večina vadečih. Kadar je število vadečih, ki bi prišli na dogovorjeno uro skupinskega treninga, 2 ali manj, se ura treninga ne izvede. Vadeči lahko v tem primeru samostojno izvede trening v fitnesu;
  • Treningi praviloma potekajo 3x tedensko, razen v primeru praznikov ali drugih dela prostih dni. V tem primerih se treningi praviloma ne nadomeščajo, razen če se trener in vadeči dogovorijo drugače;
  • Treningi so pripravljeni glede na potrebe skupine. Osebni trener poskuša v čimvečji meri upoštevati posebnosti posameznika, vendar zaradi narave vadbe to ni mogoče storiti popolnoma. Vadeči se zavedajo tega ter trenerja po potrebi sproti opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti in prilagoditve vadbe.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI VADEČEGA

Vadeči ob vpisu dobi člansko izkaznico, ki mu omogoča vstop v fitnes. Kartica ni prenosljiva, vsaka (posamična) zloraba (npr. posojanje kartice ipd) se kaznuje s pogodbeno kaznijo 50,00 eur, ob ponovitvi kršitve pa s prekinitvijo naročnine ter nadaljnih vadb/osebnnih treningov v fitnesu in odvzemom kartice.

Vadbe v okviru MAXXGYM centra se lahko udeleži vsaka oseba, ki nima zdravstvenih omejitev ali drugih zadržkov glede izvajanja vadb. V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav člana se mora o uporabi fitnes naprav in vadbi član posvetovati z zdravnikom. Vadeči mora pred pričetkom treninga (osebnega, v skupini ali samostojnega) osebju Maxxgyma (prvenstveno trenerju) posredovati vse relevantne informacije, ki so pomembne za izvedbo treninga, predvsem pa informacije o zdravstvenem stanju (počutju), morebitnih boleznih, zdravstvenih težavah ipd. Vadeči ob pričetku treningov izpolni zdravstveni vprašalnik in podpiše izjavo, da je v dobrem zdravstvenem stanju oziroma sporoči vse informacije, ki bi lahko vplivale na izvedbo treningov. Vadeči mora prav tako med samo izvedbo vaj trenerja oziroma drugega prisotnega v fitnesu sproti obveščati o morebitnih bolečinah, težavah in drugih znakih v zvezi s svojim počutjem in zdravjem, ki jih opazi. Vadeči se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom tako zoper MAXXGYM kot zoper trenerja iz naslova vpliva vadbe na njegovo zdravje in/ali počutje.

Vadeči s podpisom izjave, ki je del članske pogodbe, izjavlja, da se zaveda, da lahko izvajanje vaj v okviru treninga kljub upoštevanju navodil trenerja  ter varnostnih pravil pri uporabi naprav, s katerimi se izvajajo vaje, povzroči poškodbe in bolečine, zaradi česar se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom iz tega naslova tako zoper MAXXGYM kot zoper trenerja. Vadeči izvaja vse vaje na lastno odgovornost.

Vadeči mora na dogovorjene ure osebnega treninga prihajati pravočasno, v primerni športni opremi in čistih športnih copatih. Zaradi zamude vadečega, ki je vadeči ni v naprej napovedal, se ure treninga ne podaljšujejo, prav tako pa zaradi krajše ure vadeči ni upravičen do (delnega) vračila plačila za osebni trening. V primeru zamude, daljše od 15 minut, lahko trener trening odpove oziroma mu onemogoči udeležbo na skupinski vadbi.

Kadar se vadeči posamezne ure osebnega treninga ne more udeležiti, mora to sporočiti osebnemu trenerju vsaj 24 ur pred začetkom treninga. V tem primeru se vadeči in osebni trener dogovorita za drug termin. Nadomestni termin treninga je vključen v ceno osebnega treninga. Vadeči lahko svojo odsotnost sporoči v krajšem času od prej navedenega le izjemoma v izrednih primerih, v primeru bolezni ipd.

Vadeči se udeležuje treningov / vadb in izvaja vse vaje prostovoljno. Vadeči lahko kadarkoli prekine z vadbo in/ali osebnim treningom. V primeru neupravičene prekinitve osebnega treninga, kot npr. iz razlogov, navedenih v naslednjem odstavku te točke ter drugi neupravičeni razlogi, vadeči ni upravičen do povračila denarja. V primeru upravičene prekinitve je vadeči upravičen do sorazmernega povračila plačila oziroma izvedbe nadomestnega termina treninga.

Vadeči se morajo v fitnesu obnašati dostojno, skladno s Hišnim redom ter temi splošnimi pogoji. Med drugim je prepovedano: napadi na druge osebe v fitnesu oziroma na receptorja ali trenerja, grožnje, žalitve, spolno nadlegovanje, storitev kaznivega dejanja… Zaradi takšnih in podobnih kršitev lahko MAXXGYM center prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja članske pogodbe. MAXXGYM v takem primeru lahko takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka. V kolikor član plača vadnino vnaprej do 12 mesecev, v primeru odpovedi pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov. Vadeči v tem primeru tudi ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.

6. CENA IN PLAČILO

Trening v fitnesu se plačuje mesečno vnaprej, skladno s cenikom, objavljenim na internetu oziroma v prostorih MAXXGYM. Vadnina se plača mesečno ter se v primeru vezave pred potekom trajanja vezave ne more prekiniti.

Neizkoriščene storitve po poteku obdobja, za katerega so bile kupljene, zapadejo in jih ni mogoče prenesti na druge dni.

Vsi treningi se plačujejo v naprej, torej pred začetkom vadbe. Če vadeči treninga ne plača, lahko trener zavrne pričetek izvajanja vadbe (osebni trening, skupinska vadba) oziroma se vadečemu ne omogoči uporaba fitnes prostorov. Ura vadbe, ki zaradi neplačila ni bila izvedena, se ne nadomešča.

Pri zamudi plačila obveznosti po članski pogodbi bo center MAXXGYM članu poslal opomin. Za vsak opomin se članu zaračunajo stroški opomina v višini 3 EUR. V primeru zamude plačila obveznosti po članski pogodbi je član dolžan plačati zakonske zamude obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska dalje do plačila. Član je dolžan povrniti centru MAXXGYM vse bančne stroške, ki bi dejansko nastali v primeru, ko direktna obremenitev transakcijskega računa člana zaradi pomanjkanja sredstev na njem ne bo mogoča.

Če stranka s plačilom dogovorjenih vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi zamudi za najmanj 6 tednov, in če je bil stranki brez uspeha poslan opomin s postavljenim dodatnim rokom 8 dni za plačilo, se šteje, da je član v zamudi s plačilom in takoj zapadejo vsi zneski do naslednjega možnega datuma odpovedi pogodbe o članstvu.

Zneski vadnine vključujejo davek na dodano vrednost. V primeru spremembe višine davka na dodano vrednost si MAXXGYM pridržuje pravico, da enostransko spremeni mesečne zneske vadnin v skladu s spremembo stopnje davka na dodano vrednost.

Ne glede na morebiten namen plačila je izrecno dogovorjeno, da se s plačili, prejetimi s strani člana, najprej odplačajo stroški, nato obresti in na koncu glavnica.

Vračilo denarja zaradi preselitve na drugo lokacijo, bolezni, nezadovoljstva nad rezultati kot tudi iz katerega koli drugega razloga, ni mogoče.

7. OSEBNI PODATKI

Osebni podatki, ki jih je vadeči sporočil MAXXGYM centru, se uporabljajo izključno za opravljanje storitev centra ter za nudenje čimboljše storitve vadečemu.

Spodaj navedene podatke MAXXGYM obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov šteje kot obdelavo podatkov zvezi s pogodbo. Kot pogodba se v tem smislu šteje povpraševanje in ponudba ter izvajanje storitev centra (treningi, svetovanja, nakup v trgovini).

Osebni podatki se vodijo za:

– vodenje evidence prihodov na treninge

– vodenje evidence odsotnosti

– vodenje evidence plačil

– pošiljanje obvestil o datumu in uri treninga

– pošiljanje obvestil o odpovedih in drugih spremembah terminov

– pošiljanje vabil na prireditve v organizaciji MAXXGYM ipd.

– pošiljanje e- računa za izvedene storitve

MAXXGYM lahko podatke vadečega uporabi tudi za naslednje namene, vendar le, če je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za ta namen:

– prejemanje reklamnih sporočil

– prejemanje voščil ter darilnega bona ob rojstnem dnevu

– prejemanje personaliziranih ponudb za izdelke in storitve na podlagi osebnih preferenc stranke in obnašanja, kot tudi na podlagi uporabe izdelkov in storitev.

Obdelovalec podatkov prav tako na naveden naslov ali e-naslov občasno pozove stranke k izpolnitvi anket o zadovoljstvu s storitvami / izdelki.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih MAXXGYM ponuja, se zbirajo, vodijo, obdelujejo in shranjujejo naslednji podatki vadečega:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • mobilna telefonska številka in /ali naslov elektronske pošte;
  • rojstni datum (če ga vadeči sporoči).

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov MAXXGYM ne odgovarja.

MAXXGYM teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval vadečemu. Zaupnost osebnih in drugih podatkov vadečih ne bo kršena v nobeni obliki. MAXXGYM bo osebne podatke vadečih vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

MAXXGYM je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov vadečih, tako v času aktivnega članstva, kot tudi po prenehanju članstva.

Pod nobenim pogojem MAXXGYM in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja vadečega posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. MAXXGYM lahko posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov MAXXGYM. Morebitne kršitve varstva osebnih podatkov bo MAXXGYM vadečemu sporočila v najkrajšem možnem času.

Vsi trenerji ter druge osebe, ki so v MAXXGYM redno ali honorarno zaposlene, in ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov vadečih, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju (delovnega ali poslovnega) razmerja z MAXXGYM.

Vsak vadeči lahko kadarkoli zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih o njem vodi MAXXGYM, ter zahteva izbris le-teh (pravica do pozabe). Vsak vadeči ima pravico kadarkoli zahtevati popravek svojih podatkov. Vsak vadeči ima pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

MAXXGYM mora na takšno zahtevo reagirati takoj oziroma najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve.

8. RAZNO

Vadeči je ob začetku treningov podpisal izjavo, s katero je potrdil, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji ter Hišnim redom MAXXGYM, ter potrjuje, da je pogoje prebral, jih razumel ter jih bo dosledno izvajal, ter jamči za popolnost in pravilnost svojih podatkov, ki jih je navedel.

Vadbe v okviru MAXXGYM se lahko udeleži vsaka oseba, ki nima zdravstvenih omejitev ali drugih zadržkov glede izvajanja vadb. Mladoletne osebe se vadbe lahko udeležijo s soglasjem njihovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki morajo prebrati in podpisati izjavo o seznanjenosti s temi splošnimi pogoji ter Hišnega reda.

MAXXGYM ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v MAXXGYM  vadbenem centru s strani člana.

Za izgubljene in odtujene predmete MAXXGYM ne prevzema odgovornosti.

Član je dolžan s stvarmi in predmeti MAXXGYM  ravnati previdno in skladno z navodili za vsako posamezno napravo, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja MAXXGYM. V primeru naklepno ali iz malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila naprav ali stvari tisti, ki je škodo povzročil.

Spremembe naslova člana je treba nemudoma sporočiti centru MAXXGYM v pisni obliki. Maxxgym ne odgovarja za napačne podatke o stranki, če le-ta ni pravočasno sporočila sprememb.

Z vročitvijo po članski pogodbi se razume vročitev članu na naslov, ki ga je naslovnik navedel v pogodbi (naslov stalnega ali začasnega bivališča). V primeru, da član ne prevzame priporočeno poslanega dokumenta ali da zavrne sprejem, nastopi fikcija vročitve poštne pošiljke. Če član s svojim dejanjem ali opustitvijo prepreči vročitev dokumenta in dokument pošta vrne pošiljatelju kot nevročen, posledice vročitve nastanejo na dan, ko je pisanja/pošiljka vrnjena. Posledice vročitve nastanejo tudi takrat, ko član zavrne prevzem dokumenta in sicer z dnem vračila le-tega.

V MAXXGYM je nameščen videonadzor z ustreznim obvestilom o snemanju, ki pomaga zagotavljati najboljše možne pogoje uporabe prostorov fitnesa, varnosti članov, varovanja osebne lastnine in varovanja prostorov fitnesa.

Kakršnakoli vprašanja in nesporazume bosta vadeči in trener in/ali MAXXGYM reševala sproti, na podlagi medsebojnega pogovora.

MAXXGYM lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Sprememba ali dopolnitev je veljavna od dne objave sprememb/dopolnitev dalje. V primeru bistvenih sprememb splošnih pogojev ter z njimi povezanih dokumentov (npr. cenik in Hišni red) lahko vadeči prekine sodelovanje s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb.

Ljubljana, oktober 2023